Menu Close

Onderzoek naar rol Goudsmit in affaire-Buck

AMSTERDAM – De faculteit geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam stelt een onderzoek in naar het werk van dr J. Goudsmit aan de aidsremmende stof van dr H. M. Buck. Tegelijk concludeert een commissie van de Technische Universiteit (TU) van Eindhoven in een vandaag te publiceren rapport dat Buck ‘handtastelijk’ is geweest jegens zijn personeel.

Het Parool, 7 december 1990, p.11

De Amsterdamse commissie zal, op verzoek van Goudsmit zelf en voorzitter dr J van den Noorda van de vakgroep virologie, aan de hand van gesprekken met medewerkers en schriftelijke verslagen achterhalen of Goudsmit terecht tot de conclusie kon komen dat Bucks niet bestaande stof een virus-remmende werking had. Het onderzoek wordt verricht door de Leidse hoogleraren dr C. J. M. Melief en dr A. J. van der Eb en de Rotterdamse hoogleraar dr D. Bootsma.

Het eindrapport van de externe commissie van de Technische Universiteit in Eindhoven, dat vandaag wordt gepubliceerd, bevestigt het verhaal dat promovendi van Buck in september in deze krant vertelden: Buck was de laatste anderhalf jaar absoluut onhandelbaar en niet voor rede vatbaar. De situatie verergerde sterk nadat Goudsmit vanuit Amsterdam meldde dat het ‘fosfaatgemethyleerde DNA’ goed werkte. Volgens de commissie dreigde Buck kritische medewerkers daarna frequent met ontslag. Hij zou bovendien geregeld ‘handtastelijk’ zijn geworden. Collega-hoogleraren zagen er van af Buck voor te dragen voor de prestigieuze Shell-prijs, omdat hij zelfs tegenover licht kritische vakgenoten zijn zelfbeheersing verloor. De commissie noemt Buck overigens ‘een groot onderzoeker’, zij het dat hij een matig experimenteerder was.

Meting

Tegenover de commissie heeft Bucks naaste medewerker dr M. van Genderen opheldering gegeven over een in het Amerikaanse weekblad Science gepubliceerde meting. Van Genderen geeft nu toe dat hij uit een lange reeks van experimenten één meting heeft genomen die overeenkwam met de theorie van Buck.

De Eindhovense commissie velt een hard oordeel over bestuurders van de universiteit. De huidige rector magnificus prof.ir M. Tels, tot 1988 decaan van Bucks faculteit, liet ten onrechte alle bestuurlijke taken over aan beheerder ing. A.A.G. van Mierlo. Daardoor kreeg de laatste te veel macht, aldus de commissie.

Van Mierlo verzuimde vervolgens noodsignalen uit de vakgroep van Buck door te spelen naar het universiteitsbestuur. Integendeel: hij steunde zijn voormalige wiskundeleraar door dik en dun. Wel sprak hij hem soms vermanend toe, bij voorbeeld toen via de bedrijfsarts klachten van medewerkers doorsijpelden.

Ook waarschuwingen van dr C.A.A. van Boeckel, deeltijdhoogleraar uit het farmaceutische bedrijf Organon, dat Bucks werk wetenschappelijk niet deugde, speelde hij niet door.

Volgens de commissie trad Van Mierlo maar één keer buiten zijn (te ruime) bevoegdheden, namelijk toen hij, zoals eerder in deze krant gemeld, zonder enige procedure een zoon van Buck als medewerker benoemde. De aanstelling van een andere zoon, afgekeurd maar toch aangenomen op de ‘gehandicaptenregeling’, zou formeel gesproken niet onjuist zijn geweest. Volgens de commissie wist de beheerder niet dat de zoon geen werk deed, maar studeerde onder begeleiding van Bucks naaste medewerker Van Genderen.

Waarschuwing

Voorzitter drs H.J. ter Heege van het universiteitsbestuur had volgens de commissie de waarschuwingen van Van Boeckel, gedaan kort voor Bucks geruchtmakende persconferentie, moeten voorleggen aan de rector-magnificus. In plaats daarvan legde hij ze zonder meer naast zich neer en nam de onterechte veronderstelling over dat Organon op slinkse wijze probeerde het patent in de wacht te slepen.

De universiteitsraad van de TU in Eindhoven zal binnenkort beslissen of de ontslagaanvraag voor het universiteitsbestuur wordt doorgezet.

Buck zelf heeft inmiddels het voorzitterschap van de Sectie Scheikunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) neergelegd. Ook aan Bucks voorzitterschap van de Scheikunde-Kamer van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is inmiddels een eind gekomen.

Related Posts